Photos - Wallpaper

Full Name Catherine Elise Blanchett

Photos - Wallpaper

Nickname  Cate Blanchett

Photos - Wallpaper

Profession ActressCate 

Photos - Wallpaper

Birthplace Ivanhoe, Australia

Photos - Wallpaper

Date of Birth 14 May 1969 

Photos - Wallpaper

Age 53 years 

Photos - Wallpaper

Height 5 ft 8 inches 1.73 m

Photos - Wallpaper

Weight 59 kg

Photos - Wallpaper

Waist 25 inches

Photos - Wallpaper

Eye Color Blue Hair Color Blonde

Photos - Wallpaper

Nationality Australian

Photos - Wallpaper

Religion Atheism Zodiac Sign Taurus

Photos - Wallpaper

School East Primary School Girls’ Grammar School

Photos - Wallpaper

Father name Robert Blanchett Mother Name June Blanchett

Photos - Wallpaper

Brother Name  Bob Blanchett Sister Name  Genevieve Blanchett

Photos - Wallpaper

Marital Status Married

Photos - Wallpaper

Husband Name Andrew Upton

Photos - Wallpaper

Net Worth $85 million

More Storie