Photos - Wallpaper

Full name Erika Chahoy

Photos - Wallpaper

Nick Name Erika

Photos - Wallpaper

Birthplace Atlanta, Georgia, United States

Photos - Wallpaper

Date of birth 10 July 1971

Photos - Wallpaper

Age 49 Years old

Photos - Wallpaper

Height 5 feet and 5 inches 1.65 M

Photos - Wallpaper

Weight 65 kg

Photos - Wallpaper

Father Unknow mother Renee Chahoy

Photos - Wallpaper

School North Atlanta High School, USA

Photos - Wallpaper

Eye Color Brown, Hair Color Grey

Photos - Wallpaper

Religion Christianity

Photos - Wallpaper

Nationality Canadian

Photos - Wallpaper

Marital Status married

Photos - Wallpaper

Net Worth $18 million 

More Stories